MONDELEZ | Maynards

MONDELEZ | Maynards

Deliciously odd Maynards. Rebrand by Davis for Mondelez.

MONDELEZ | Maynards

MONDELEZ | Maynards

A fish wearing a snorkel? How deliciously odd!

Rebrand by Davis.